Házirend

Az eredeti pdf dokumentum letölthető innen és a csatolmányból is.

 

A VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE
 
 
BEVEZETÉS
 
 
Jelen házirendet a Veres Pálné Gimnázium diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslata, valamint a következő jogszabályok alapján készítettük:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.) 31. EMMI rendelet
Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójának és dolgozójának kötelező. Előírásai az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra és az iskolai tevékenységekre vonatkozik.
E házirend ismerete és megtartása az iskola közösségéhez való tartozás alapfeltétele.
 
 
I. A tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezések
 
A tanuló jogai:
 
1. Iskolánk minden tanulója rendelkezik azokkal a jogokkal, amelyeket jogszabályok biztosítanak a diákok számára.
2. Minden tanulónak joga és kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, és ne korlátozzon másokat e jogok és kötelességek gyakorlásában.
3. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért:
1) a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja
2) személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani
3) védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben
4) választhat, illetve választható
a) részt vehet a diákkörök munkájában és kezdeményezheti azok létrehozását
b) élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi megbízásából fakadnak
5) szülővel történt előzetes egyeztetés után
a) magántanulóként folytathatja tanulmányait (magántanulói státusz szülői kérésre vagy egészségügyi okokból orvosi igazolással adható)
b) magántanulóként joga van részt venni a tanítási órákon, amennyiben betartja a házirendet
c) ha a tanuló viselkedése önmagára vagy a többiekre nézve veszélyessé válik, a tantestület döntése alapján magántanulói státuszba kötelezhető
 
4. A tanulónak joga van:
- tájékoztatáshoz
- véleménynyilvánításhoz
- jogorvoslathoz
- kérdéshez és az érdemi válaszhoz
- nyilvánossághoz való forduláshoz
 
5. A tanulók által létrehozott diákönkormányzatot kollektív jogok illetik meg, melyek lehetnek véleményezési, jogorvoslati, részvételi, képviseleti, javaslattételi, egyetértési, döntési jogok.
 
A véleménynyilvánítás és jogorvoslat fórumai:
- az osztályfőnöki órák
- az iskola diák-önkormányzati megbeszélései
- a diákközgyűlések
- az igazgató fogadó órái
 
6. A tanulók nagyobb közösségének a diákközgyűlést tekintjük. Iskolánkban évente egy alkalommal a DÖK kérésére diákközgyűlést tartunk
7. A tanuló joga, hogy minden tanév elején, az első osztályfőnöki órák és a megfelelő szakórák keretében baleset-megelőzési és munkavédelmi ismeretekben részesüljön.
8. A tanuló joga, hogy szorgalmi időszakban szerzett érdemjegyeiről (szóbeli feleletnél azonnal, írásbeli ellenőrzésnél a 3. sz. mellékletben tantárgyanként megadott határidő szerint) információt szerezzen. A mellékletben rögzített határidő túllépése esetén a tanuló panasszal élhet az iskola vezetőségénél.  
9. A tanulóknak joguk van az iskolai szünetekben (őszi, téli, tavaszi nyári) a pihenésre. A szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik tanóráról a másikra.
10. A tanulók joga, hogy a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül választhassanak nem kötelező tanórai (pl. fakultáció, szabad sáv) és tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. szakkör, sportkör).
11. Valamennyi beiratkozott tanuló joga az iskolai könyvtár térítésmentes használata.
12. A tanulók joga, hogy - az emberi méltóság tiszteletben tartásával - véleményt nyilvánítsanak az iskola működéséről, az őket tanító pedagógusok munkájáról. 
13. A jogszabályokban rögzített törvényességi és felülbírálási kérelem mellett a diáknak joga van, hogy az őt ért sérelemre jogorvoslatot találjon.
14. A tanulónak joga, hogy félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tegyen vizsgát.
15. A tanulóknak joga van a tehetséggondozáshoz, felzárkóztatáshoz, ami 1-3 fő esetén egyéni foglalkozás keretében biztosítható.
16. Iskolánk 7. 8. 9. 10. évfolyamos tanulóinak joguk van a tanulószobai foglalkozáshoz.
17. Ha a tanuló országos versenyen indul
- az első fordulóban - legalább 3 órás verseny esetén - délelőtt mentesíthető a tanítási   
              órákon való részvétel alól. Ha 2 órás a verseny, akkor az 5.,6.,7. óra látogatása alól
              mentesíthető.
- a második ill. harmadik fordulóba jutott tanulók a versenyt megelőzően 1 ill. 3 
              napon át mentesülhetnek a tanórák látogatása alól. A versenyre történő felkészülést a
 szaktanár irányítja.
18. Minden, az iskolától független vizsga esetén (pl. nyelvvizsga, KRESZ vizsga, ECDL vizsga, stb.) csak a vizsga időtartama alatt mentesülnek a diákok a tanórákon való részvétel alól.
19. Előrehozott érettségi vizsga esetén: csak a szóbeli vizsga előtt kérhet a szülő előzetesen legfeljebb 3 nap felkészülési időt, a szülő által igazolható napok terhére. Írásbeli vizsga előtt nincs lehetőség a felmentésre.
20. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjéről: az egy hétre előre látható tevékenységekről az osztályfőnök (hiányában az osztályfőnök-helyettes) tájékoztatja a tanulókat. Az aktuális hírekről minden nap a 2. óra után az iskolarádión keresztül tájékozódhatnak a tanulók.
 
A tanuló kötelességei: 
 
21. Óvni saját és társai testi épségét, egészségét, betartani a balesetvédelmi előírásokat. 
22. A környezetében észlelt baleset, rosszullét esetén a környezetében lévő legközelebbi pedagógushoz kell fordulni és az iskolaorvos segítségét kérni. Ha valamely oknál fogva nem tartózkodik ott az orvos, az osztályfőnököt, helyettesét vagy az igazgatóságot kell értesíteni. Az egészségügyi ellátás rendje az orvosi szoba ajtaján megtekinthető.
23. Betartani az iskolai könyvtár használati rendjét, óvni a kölcsönzött dokumentumokat, és a határidő lejártakor visszahozni azokat.
24. Az aznapi taneszközöket magánál tartani. A tanuláshoz szükséges eszközökön kívül más tárgyat ne hozzon magával.
25. A tanórák alatt a mobiltelefonokat kikapcsolni. Amennyiben az órán a diák használja a készüléket, a tanár elveszi tőle, és az igazgatói irodában leadja. Az elvett telefont az igazgató egyéni elbírálás alapján a diáknak, vagy a szülőnek adja vissza. Tanórákon mobiltelefon még segédeszközként sem használható (pl. számológépként).
26. A használati eszközök épségére vigyázni - rongálásért a rábízott eszközök hanyag kezeléséért kártérítési felelősséggel tartozik
27. A szervezetre káros szerek: dohányzás, alkohol, kábítószer fogyasztása TILOS az iskola egész területén, közelében valamint rendezvényein
28. A testnevelés órán a testnevelés munkaközösség által előírt felszerelést viselni
29. Gondozottan, ápoltan megjelenni és illemtudóan viselkedni (további információk a „Magatartási elvárások” c. dokumentumban)
30. Ünnepélyek alkalmával iskolai ünneplőben megjelenni. Ez a lányoknak fehér ingblúz, sötét szoknya vagy nadrág; a fiúknak fehér ing és sötét nadrág vagy öltöny, illetve VPG-s nyakkendő vagy sál.
31. Iskolán kívül is kulturáltan, a VPG elvárásaihoz mérten viselkedni, valamint a társadalmi együttélés szabályait betartani és iskolánk hírnevét óvni.
 
A hetesek kötelezettségei
 
32. A hetes megbízatása 1 hétre szól.
33. A hetes (az órák kezdete előtt) a táblát, a tanári asztalt, a széket tisztán tartja, táblatörlőről és krétáról gondoskodik.
34. A tanóra elején jelenti, hogy ki hiányzik. A hiányzások napközbeni módosulását figyelemmel kíséri, erről az órát tartó tanárt mindenkor pontosan tájékoztatja.
35. Ha a tanár becsengetés után 5 percig nem jelenik meg, a hetes ezt jelenti a tanáriban, vagy az igazgatónak illetőleg helyettesének.
36. Vigyáz az osztály tisztaságára, a szemetelést, a rongálást megakadályozza.
37. Szünetben szellőztet.
 
 
 
 
 
 
II. Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok
 
1. Az első tanítási óra 8 órakor kezdődik. Az iskolába érkezés kívánatos időpontja 7 óra 50 perc. 
2. Ha a tanuló késik a tanóráról, a szaktanár ezt a digitális naplóban jelzi. Az igazolatlan késések következményeit lásd az 1. számú mellékletben.
3. Az iskola épületét csak a tanítás végén szabad elhagyni. Ezt megelőzően kilépésre írásbeli engedélyt az osztályfőnök, az osztályfőnök helyettese vagy az aktuális órát tartó tanár adhat. A végzős tanulóknak szülői kérésre az iskola igazgatója hetente egy alkalomra szóló állandó kilépőt adhat. 
4. Rosszullét esetén a tanulót (a szülő értesítése után) elengedheti az iskolából az osztályfőnök, az of. helyettes, vagy az aktuális tanórát tartó szaktanár. A tanulónak ilyen esetben kilépési engedélyt kell adni. A kilépési engedély egyszeri alkalomra szól, a portás átveszi.
5. A tanítási órát bármilyen módon zavarni, a tanárt és a tanulókat az óráról kihívni, illetve a tanulókat kiküldeni nem szabad. Rendkívüli esetben az igazgató kivételt tehet. 
6. Tanórák alól felmentést a tanulók a következő esetekben kaphatnak: gyógy – vagy könnyített testnevelésre járók a testnevelés óra alól, az előrehozott érettségivel rendelkező tanulók az adott szakóra látogatása alól. 
7. A lyukas órán lévő tanulók lehetőleg a könyvtárban tartózkodjanak.
8. Csengetési rend: minden tanóra 45 percig tart, a szünetek 15 percesek, az 5. és 6. óra utáni szünet 20 perces, a hetedik óra 40 perces. (Ünnepek alkalmából és más indokolt esetben ez változhat.) Egy tanítási óra a becsengetéstől a kicsöngetésig tart. A becsengetés előtti figyelmeztető csengetéskor kötelesek a tanulók a termekbe menni, illetve a szaktantermek előtt fegyelmezetten várni a tanárt. 
 
Hiányzás
 
9. Ha a tanuló betegsége miatt nem jöhet iskolába, a szülő a távolmaradás első napján értesítse az osztályfőnököt a hiányzás okáról és várható időtartamáról.
10. A tanuló az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon adja oda osztályfőnökének. A hiányzást 5 tanítási napon belül igazolnia kell. Ha ezt nem teszi meg, mulasztott órái igazolatlanok.
11. Betegség miatti hiányzás esetében orvosi igazolást kell hoznia a tanulónak.  Az orvosi igazolást a szülőnek minden esetben alá kell írnia.
12. Félévente 3 napot a szülő igazolhat, de ez nem adható össze az órai hiányzásokból.
13. Előre tudható távolmaradást a szülőnek jeleznie kell. Ha ez 3 napnál hosszabb, akkor csak az igazgató engedélyezheti. A hivatalos, sport és egyéb kikérőkre kérjük a szülő aláírását is.
14. Az igazolatlan mulasztásokra vonatkozó eljárási rendet a házirend 2. számú melléklete tartalmazza. A magatartás jegy megállapításánál az pedagógus közösség az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott jegytől indokolt esetben eltérhet. 
 
Számonkérés és értékelés
 
15. Egy nap maximum két témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók. . A tanárok erről a dolgozatról legalább egy héttel, a nyelvi előkészítő osztályok 9. évfolyamán legalább 3 nappal előbb értesítik a diákokat, és ezt jelzik a digitális naplóban is. A témazáró dolgozat időtartama minimum 45 perc. 
16. A tanárok a dolgozatot a szakmai munkaközösség által meghatározott időn belül értékelik. (Lásd 3. számú melléklet.) Ha a határidő napja szünetre esik, akkor a szünet utáni első tanítási héten osztják ki a dolgozatot. 
17. A tanulók teljesítményét, félévente a tantárgyankénti minimum három osztályzat alapján értékeljük. 
18. A késések és az igazolatlan órák következményeit figyelembe véve az osztály¬főnök alakítja ki a magatartás jegyeket az osztályközösség és az osztályban tanító tanárok javaslata alapján. 
19. Osztályozóvizsgát kell tenni a tanulónak:
- ha magántanuló,
- ha egy tanítási évben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 250 órát, érdemjegyei alapján nem értékelhető, és a nevelőtestület az osztályozóvizsga engedélyezése mellett dönt,
- ha egy adott tantárgyból a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák 30%-át meghaladja és érdemjegyei alapján nem értékelhető,
- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, akkor félévkor kell osztályozóvizsgát tennie. 
20. Aki a május-júniusi érettségi időszakban előrehozott érettségit akar tenni olyan tantárgyból, mely tanulmányi követelményeinek az adott tanév végéig tenne eleget, azt a tanulót a májusban, júniusban sorra kerülő anyagrészekből beszámolóra kötelezzük. A beszámoló formája követi az érettségijét, általában szóbeli és írásbeli részből áll. Az írásbeli megszervezése tanórán kívül történik. A szóbeli 1 vagy 2 tanuló esetén tanórán az osztály előtt, több tanuló esetén tanórán kívül, egy előre meghatározott időpontban zajlik. A tanulók 3-5 fős csoportokban végighallgatják egymás feleleteit. A beszámoló osztályozása a tanév során, a szaktanár által az osztályban, a témazárók osztályozásánál alkalmazott módszer szerint történik. A beszámolót április végéig le kell tenni. Amennyiben a beszámoló eredménye elégtelen, egy alkalommal bizottság előtt megismételhető. Aki beszámolási kötelezettségének nem tett eleget, érettségire nem bocsátható. 
21. Aki előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, mely tanulmányi követelményeinek még nem tett eleget, és a II.20. pontban foglaltak sem vonatkoznak rá, annak kérvényt kell benyújtania, hogy osztályozóvizsgát tehessen. A kérvény benyújtásának határideje májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, október-novemberi vizsgaidőszak esetén június 15-e. A vizsga egy vagy két év összevont tananyagából tehető. A vizsga célja azt megállapítani, hogy a tantárgy követelményeit teljesítette-e a tanuló. Az osztályozóvizsgákat április, illetve augusztus hónapban szervezzük meg. Az itt szerzett érdemjegy lesz az adott tantárgy év végi osztályzata, ami a bizonyítványba bekerül. Abban az esetben, ha a tanuló a vizsgán gyengén teljesít, és ezért nem bocsátható előrehozott érettségi vizsgára, vagy ettől visszalép – melyet a szülővel együtt írásban kérvényez – tanulmányait a tanórai keretek között köteles folytatni. A sikeres osztályozó vizsga és az érettségi vizsga ideje között a tanuló a szülő írásbeli kérvénye alapján menthető fel a tanórák látogatása alól
 
 
III. A területhasználat szabályai
 
 
1. Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményeit rendeltetésszerűen használja.
2. A tanulók a szaktermekben, szertárakban és az udvaron csak tanárral együtt tartózkodhatnak. 
3. A tornatermek használatát az ott kifüggesztett teremrend szabályozza.
4. Tanítási napokon a diákok az iskola épületében 7 órától 17 óráig, más időpontokban csak előzetes igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak.
5. A tanulók az iskola könyvtárát heti 40 órában látogathatják, melynek részletes rendje a könyvtár ajtaján található. Az olvasóterembe táskát, kabátot bevinni tilos. A könyvtár a tanulás, felkészülés helye.
6. Az ebédlőben a gimnázium dolgozói és diákjai 12:20 – 15:30 között lehetnek. Az ebéd kiosztása 15:20 – kor befejeződik.
7. Az iskolában plakátot, hirdetményeket, dekorációkat csak az igazgató előzetes engedélyével, az iskolai bélyegzővel ellátva lehet elhelyezni.
8. A tanulók idegeneket nem fogadhatnak az iskolában.
 
 
 
IV. A tanulók jutalmazásának elvei és formái; fegyelmező intézkedések alkalmazásának formái és elvei:
 
 
A tanulók jutalmazásának elvei és formái:
 
1. Alapja a közösségért végzett munka, a kiemelkedő tanulmányi munka és sportteljesítmény.
Formái:  - szaktanári dicséret (szóban, írásban)
  - osztályfőnöki dicséret (szóban, írásban)
  - igazgatói dicséret (szóban és írásban)
   - az Év Diákja cím adományozása
  - Herczegfalvy-Szereday Díj
  - Pál Tanár úr Díj
 
 
A fegyelmező intézkedések alkalmazásának formái és elvei:
 
2. A fegyelmező intézkedéseket a Házirend megszegőivel szemben alkalmazunk.
Formái:  - szülők írásbeli értesítése, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
   - igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
  - fegyelmi intézkedés
3. Amennyiben a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat együttesen kéri, akkor (a fegyelmi intézkedés előtt) egyeztető tárgyalást tarthatnak.
 
 
V. Egyéb rendelkezések
 
 
1. Az ebédtérítési díj befizetésének ideje és összege, a digitális naplóban jelenik meg, illetve az iskolarádión keresztül kerül bemondásra minden hónap elején. Az ebéd előzetes lemondására indokolt esetben (két nappal előtte) lehetőség van a szülő részéről írásban, valamint telefonon. A lemondott napokról az ebédjegyet vissza kell adni a gazdasági irodának. A térítési díj a következő havi ebédfizetésnél beszámításra kerül.
2. A nem alanyi jogon járó szociális juttatást kérvényezés alapján az iskola alapítványa ítéli oda.
3. A 10. évfolyamosok a második félévben, az iskola által felajánlott lista alapján, a szülőkkel egyetértésben választhatnak fakultációs tárgyat, amit 11. évfolyamban kezdenek. Ezeket csak a 11. év végén lehet lemondani, vagy módosítani. 
4. A tanulók szünidei munkavállalásához az iskolalátogatási igazolást az osztályfőnök adja.
5. Az iskolai táborokban a táborozó tanulókon kívül más tanuló nem tartózkodhat. Látogatást a táborvezető engedélyezhet. 
6. A Szülői Szervezet a szülők jogérvényesítéséhez és kötelességeik teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének eszköze.
7. A Szülői Szervezet a tanulók nagyobb közösségét – osztályközösséget, évfolyamot, az összes tanulót – érintő ügyekben kéréssel fordulhat a nevelőtestülethez és az igazgatóhoz.
8. A Szülői Szervezet évente két alkalommal, a szülői értekezletek előtt tart választmányi gyűlést.
 
A tankönyvkölcsönzés szabályozása
 
A tankönyvekkel kapcsolatos tudnivalókat a tankönyvrendelési és tankönyvkezelési szabályzat tartalmazza, amely az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.
Amennyiben az iskolai könyvtárból kölcsönzött dokumentumok sérülten vagy jegyzetekkel ellátva kerülnek vissza a könyvtárba, a tanuló, vagy szülője köteles egy példányt beszerezni az adott dokumentumból. 
Az elveszített dokumentumok esetén a fentiekhez hasonlóan kell eljárni.
Az ingyenes tankönyveket a diákok a könyvtáron keresztül kapják meg, s azt kötelesek a tanév végén visszaszolgáltatni. Természetes elhasználódásuk évi 25% lehet.  Az ettől nagyobb mértékű állapoteltérés rongálásnak minősül, és ebben az esetben a tanuló vagy szülője köteles új példánnyal pótolni a tankönyvet. 
 
 
VI. A nyilvánosságra hozatal szabályai,
                                              záró rendelkezések
 
 
A házirend nyilvános, és minden érdeklődő számára megtekinthető a kapu alatti hirdetőtáblán és iskolánk internetes honlapján. További példányok találhatók az osztályfőnököknél, a könyvtárban, az igazgatóságon és a tantermekben kifüggesztve.
A tanév elején sor kerül a házirend ismertetésére:
- a diákok részére az első osztályfőnöki órán,
- a szülők részére az első szülői értekezleten.
 
A Házirend kiegészítésére a jogszabályváltozás alapján került sor. A Házirend kiegészítés eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.
 
A felülvizsgált Házirend hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2011. év október 21. napján készített (előző) Házirend. A Házirendet a tantestület szükség esetén, de évente legalább egyszer felülvizsgálja.
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
A Házirendet az intézmény diákönkormányzata 2012. november 7. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat egyetértési jogát jelen Házirendet áttekintve, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.
 
 
Murphy Sean Dániel
a diákönkormányzat vezetője sk
 
 
 
A Házirendet az intézmény Szülői Szervezete 2012. október 19. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Szervezet egyetértési jogát jelen Házirendet áttekintve, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.
 
 
Barna Péterné
a Szülői Szervezet elnöke sk.
 
 
 
A Házirendet az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa 2012. november 14. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Közoktatási Tanács egyetértési jogát jelen Házirendet áttekintve, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta.
 
 
Fodor Csaba
a Közalkalmazotti Tanács elnöke sk.
 
 
 
A Házirendet a Veres Pálné Gimnázium nevelőtestülete 2012. november 14. napján elfogadta.
 
 
Gelencsér Sándor
igazgató sk.
 
 
 
Budapest, 2012. november 14.
 
 
 
***
 
 
 
A Házirend 1. számú melléklete
 
A késések következményei
 
igazolatlan késések felelősségre vonási fokozatok a magatartás értékelése
1-3 szülők értesítése példás
4-5 ofő-i figyelmeztetés+igazgatói számonkérés
6-7 ofő-i intő változó
8-9 ofő-i megrovás változó
10-11 igazgatói figyelmeztetés rossz
12-13 ig-i intő rossz
14-15 ig-i rovó rossz
16- fegyelmi intézkedés
 
A Házirend 2. számú melléklete
 
Eljárási rend a tanulók igazolatlan hiányzása esetén
 
1 óra szülő értesítése
2 óra ofő-i figyelmeztetés jó 
3 óra ofő-i intő változó 
4 óra igazgatói számonkérés változó
5 óra ofő-i rovó változó
6 óra igazgatói figyelmeztető rossz
7 óra igazgatói intő rossz
8-9 óra igazgatói rovó rossz
10 óra fegyelmi intézkedés és a jegyző értesítése. Az iskola értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, illetve a szülőt az igazolatlan órákról, valamint az értesítés tényéről (2012. évi CXC. törvény szerint) a tanuló magatartása:               
                                                                                   rossz
 
A Házirend 3. számú melléklete
 
A dolgozatok javításának határideje
 
A dolgozatok javítására minden tantárgy esetén maximálisan 10 tanítási nap áll a tanár rendelkezésére. (Lásd még A tanuló jogai: 8. pontot)
 
Kivétel magyar irodalom 20 tanítási nap
 
történelem, fizika és biológia 
tantárgyaknál esszé típusú dolgozatok esetébe 15 tanítási nap
CsatolmányMéret
a_veres_palne_gimnazium_hazirendje_vegleges.pdf156.87 kB